Arkiv

<< tillbaka till Länktips för släktforskare

Arkiv

Halmstads kommunarkiv

Halmstads kommunarkiv är slutarkiv för de kommunala myndigheterna och de kommunala bolagens arkiv. Kortfattat kan nämnas att arkivet innehåller handlingar från tidsepoken 1863-1951 för två municipalsamhällen samt 16 kommuner. För tiden 1952-1973 finns handlingar från åtta kommuner och en köping. Halmstads stad omfattar perioden 1863-1970. Halmstads storkommun bildades 1974. Arkivet innehåller även enstaka enskilda arkiv som bedrivit verksamhet som kommunerna eller Halmstads stad övertagit.
(länkning uppdaterad 2022-12-11)

Riksarkivet med landsarkiv och krigsarkiv

Både landsarkiv och krigsarkiv lyder nu under riksarkivet och de har alla en gemensam hemsida.
Riksarkivet en av Sveriges äldsta myndigheter, med rötter i medeltiden och 1500-talet. Riksarkivet inrättades med 1618 års kansliordning formellt som ett självständigt ämbetsorgan inom det kungliga kansliet. Riksarkivet har högsta överinseende över landets offentliga arkivväsende och är chefsmyndighet för landsarkiven.
Halland är kopplat till landsarkivet i Lund. https://riksarkivet.se/lund
(länkning uppdaterad 2022-12-11)

Krigsarkivet
Krigsarkivet grundades 1805 och är sedan 1943 arkivmyndighet för alla myndigheter under Försvarsdepartementet och ingår från 1995 organisatoriskt i Riksarkivet. Här förvaras de militära arkivhandlingarna från 1500-talet och framåt.
Landsarkiven
Landsarkiven, de äldsta inrättade kring 1900, är för sina respektive distrikt arkivmyndigheter för statliga myndigheter.
(länkning uppdaterad 2022-12-11)

SVAR (Svensk arkivinformation) 
som är en enhet inom Riksarkivet, har bl.a. till uppgift att tillgängliggöra arkivmaterial för forskning och undervisning. Detta sker genom mikrofilmning, scanning, dataregistrering och distribution på olika medier. SVAR distribuerar även arkivverkets böcker och publikationer.
(länkning uppdaterad 2022-12-11)

NAD Nationell ArkivDatabas
Den Nationella Arkivdatabasen (NAD) är en sökbar databas som innehåller uppgifter om arkivmaterial i svenska arkiv, bibliotek och museer. NAD byggs upp genom sammanläggning av olika arkivdatabaser, som i sin tur representerar en lång rad arkivförvarande institutioner i Sverige.
(länkning uppdaterad 2022-12-11)