Mantalslängder i Halland

Jämfört med andra län är Halland väl försett med mantalsländer, de är så gott som kompletta från mitten av 1600-talet. Vi vill gärna framhålla mantalslängderna som en mycket värdefull källa som till stor del kan ersätta husförhörslängderna som är väldigt fåtaliga i Halland under 1700-talet.
Från ungefär 1750 finns i Hallands mantalslängder ofta antecknat alla familjemedlemmar och tjänstefolket, man kan även ganska ofta hitta flyttningar och avlidna personer.
Hallands Släktforskarförening har tagit fram kolumnförklaringar till Hallands mantalslängder.

Förklaring av kolumnindelningen i Hallands mantalslängder

Här finns en renskrift av kolumnindelningen för varje årgång av mantalslängder. Dessa förklaringar står oftast endast i början på mantalslängden och kan vara ganska svårtydda.
Från år 1719-21 infördes en enhetlig numrering av hemmanen i varje by som sedan i stort sett bestått.

Längder på Konungaskatten 1647-1661

Länets församlingarna gås igenom flera gånger varje år, beroende på olika jordeboksnatur eller vad hemmanet/gården var anslagen till. Som boställe för officerare, tjänstemän som kronofogdar, häradsskrivare, länsmän eller skola, hospital m.m. se jordeboken.
Dessutom indelades alla hemman efter ägareförhållanden:
Skatte Självägande bönder
Krono tillhörde Kronan/Staten
Insockne Frälse Tillhörde Frälseman/Adelsman som hade sätesgård inom socknen
Utsockne Frälse Tillhörde Frälseman/Adelsman vars sätesgård låg utom socknen
Vissa år är de tydligt avgränsade med rubriker, medan det andra år inte finns någon tydlig avgränsning i texten.
Många grupper finns inte med i mantalslängderna eftersom de var befriade från skatt t.ex. adelsmän och deras tjänstefolk, arrendatorer till 1693, prästerskapet med tjänstefolk, kronans båtsmän och soldater, samt sjömän.
Dessa första årgångarna har väldigt skiftande kvalitet, bitvis är de mycket svårlästa, men några sidor senare är de genast väldigt lättlästa och tydliga.

Koppskatt eller Mantalslängd Halland 1662

Notiser 1662:
Fjäre och Faurås Härad
Nummer
Namn
Silvermynt Daler
Silvermynt öre
Himle och Viske Härad
Namn
Hemman
Bonde
Hustru
Dräng
Piga
Daler
öre
Höks och Tönnersjö Härader
Namn
Bonde
Hustru
Änka
Son
Dotter
Dräng
Piga
Inhyses
Övriga Härader
Namn
Summa

Mantalslängd Halland 1663

Notiser 1663:
Sist kommer ett antal olika längder, en Kopp skatts längd 1663 för länet
Viske härad
Namn
Män
Hustrur och Enkor
Söner och Drängar
Döttrar och Pigor
Hwar fattiga
Himle Härad
Namn
Hemman
Bonde
Hustru
Dräng
Piga
Daler
öre
Övriga Härader
Namn
Summa

Mantalslängd Halland 1669-73

1672-73 saknar förklaringar men är med stor sannolikhet samma som 1669-71.
Register finns i början för 1671, 1672, och ett bra register för 1673.
Den enda personuppgiften i mantalslängden är mannens namn.
Fram till 1671 är endast en åbo på varje hemman nämnd, det är den åbo som ansvarade för att skatten lämnades in.
Hemman
Namn
Män
Hustrur
Söner
Döttrar
Drängar
Pigor
Husfolk
Summa

Mantalslängd Halland 1674-83

Noteringar:
1674 första året som även andra än mannens namn är nämnda.
1675 första året Varbergs stad finns med
1681 börjar det komma en avdelning kallad ”Wekodags godz” vilket betyder att åboarna på dessa gårdar gjorde ett dagsverke per vecka på någon frälsegård i närheten. Från och med detta år är det betydligt fler åboar upptagna i mantalslängden.
Hemman
Namn
Män
Hustrur
Söner
Döttrar
Drängar
Pigor
Husfolk
Fattiga med bruk
Fattighjon (efter 1677 Tiggare)
Summa

Mantalslängd Halland 1684-85

Noteringar:
1684 är första året som drängar, pigor och tjänstefolk är nämnda.
Hemman
Namn
Män
Hustrur
Söner
Döttrar
Drängar
Pigor
Husfolk
Tiggare, gamble och utfattige samt krymplingar
Summa hållna mantal

Mantalslängd Halland 1686-94

Noteringar 1690:
Hasslöv och Våxtorp saknas.
Från ca 1660 är krigsmän befriade från mantalspenningar under tiden de är i tjänst och ibland även deras hustrur.
1693 kommer en ny mantalsinstruktion, härefter är endast krigsmän i tjänst befriade från skatt.
Namn
Desse ehrlägga Mantals Penning Män
Desse ehrlägga Mantals Penning Hustrur
Desse ehrlägga Mantals Penning Officerarnas hustrur (Krigsbefälens hustrur)
Desse ehrlägga Mantals Penning Söner
Desse ehrlägga Mantals Penning Döttrar
Desse ehrlägga Mantals Penning Drängar
Desse ehrlägga Mantals Penning Pigor
Desse ehrlägga Mantals Penning Husfolck Inhysefolck
dessa äro exampel Officerare och Ryttare (Krigsbefäl och Officerare)
dessa äro exampel Utfattige, tiggare, bräckl. och krympl.
Summa

Mantalslängd Halland 1695

Namn
Män
Hustrur
Söner
Döttrar
Drängar
Pigor
Huus folck
Summa

Mantalslängd Halland 1696

Namn
Män
Hustrur
Krigsfolk
Söner
Döttrar
Drängar
Pigor
Huus folck
Summa

Mantalslängd Halland 1697-98

Namn
Män
Hustrur
Krigsfolk hustrur
Söner
Döttrar
Drängar
Pigor
Inhyses folk
Summa

Mantalslängd Halland 1700

Namn
Män
Hustrur
Söner
Döttrar
Drängar
Pigor
Inhyses
Summa

Kvarntulls Mantalslängd Halland 1699, 1701-1702, 1704

Namn
Män
Hustrur
Krigsbefälet
Söner
Döttrar
Drängar
Pigor
Inhyses
Summa

Kvarntulls Mantalslängd Halland 1703

Ingen förklaring av spaltindelning finns.
Det ser ut som om det är samma indelning som de föregående åren med den skillnaden att kolumnen inhyses saknas.

Kvarntulls Mantalslängd Halland 1705

Noteringar 1705 välbehållen och tydligt avfotograferad.
Namn
Män
Hustrur
Söner
Döttrar
Drängar
Pigor
Inhyses
Summa

Kvarntulls Mantalslängd Halland 1706-09, 1711

Namn
Män
Hustrur
Krigsfolk
Söner
Döttrar
Drängar
Pigor
Inhyses
Summa

Kvarntulls Mantalslängd Halland 1710

Namn
Män
Hustrur
Krigman, hustrur
Söner
Döttrar
Drängar
Pigor
Inhyses
Summa

Kvarntulls Mantalslängd Halland 1712-18

Namn
Män
Hustrur
Krigsbefäl
Söner
Döttrar
Drängar
Pigor
Inhyses
Summa

Kvarntulls Mantalslängd Halland 1719-38

Noteringar 1719 – 39:
Namn på mantalsskrivna barn står med, en hel del intressanta marginalanteckningar. I städerna är många militärer upptagna.
1719 börjar Asige delas upp i Halmstad och Årstad Härad.
1732, 1733, 1735 och 1736 finns det sidregister till mantalslängderna (ej övriga år).
1738 finns endast mantalslängd för Fjäre fögderi.
Bynamn
Nya Jordeboksnummer
Rök eller matlag
Personernas Namn
Män
Hustrur
Söner
Döttrar
Måg
Sonhustru
Drängar
Pigor
Inhyses
Summa
Annotationer

Mantalslängd Halland 1739

Anmärkningar:
Städerna saknas.
På slutet kommer en förteckning över befriade inhysehjon i Fjäre och Viske härad och över privilegierade (befriade) personer i Fjäre och Viske härad.
Hemmansnummer
Namn
Tienstefolks bevillning: Ridderskapet och Adeln samt åtskilliga ståndspersoner af civil och Militär Staterna
Drängar a´10 ./.
Pigor a´ 5 ./.
Tienstefolks bevillning: Prästerskapets dito Drängar a´10 ./.
Tienstefolks bevillning: Prästerskapets dito Pigor a´ 5 ./.
Allmogens bevillning: Åboar och Bönder på Skattehemman a´16 ./.
Allmogens bevillning: Bönders med Klockares, Sockenhantvärkares och Torpares barn och Tienstefolk Söner och Drängar ´10./.
Döttrar och Pigor a´5 ./.
Allmogens bevillning: Sockenhantvärkare a´ 16 ./.
Allmogens bevillning: Skatte Krono och Frälse Torpare a´8./.
Allmogens bevillning: Gamla husbrukare som icke hafver utsäde a´4./.
Summa Smt

Kvarntulls Mantalslängd Halland 1740

Noteringar:
1740 Dåligt bevarad mantalslängd, bitvis svår att läsa, och delar av sidorna saknas.
Nummer
Rökar eller Matlag
En ? bevillning till Kyrkior och Schola uti Lappmarken
Personernas Namn
Män
Hustrur
Söner
Döttrar
Måg
Sonhustru
Drängar
Pigor
Inhyses
Summa
Annotationer

Kvarntulls Mantalslängd Halland 1741-1742

Noteringar 1741:
Register finns.
Noteringar 1742:
Register finns
Bynamn
Hemmanets nummer
Rökar eller matlag
Hushållens matlag ? till Schola och Kyrkior uti Lappmarken
Personernas Namn
Män
Hustrur
Söner
Döttrar
Måg
Sonhustru
Drängar
Pigor
Inhyses Män
Inhyses Hustrur
Summa
Annotationer

Kvarntulls Mantalslängd Halland 1743-1744, 1746

1743-46:
Register finns.
Bynamn
Jordeboksnummer
Behållna Matlag
Befriade Matlag
Personernas Namn
Män
Hustrur
Söner
Döttrar
Måg
Sonhustru
Drängar
Pigor
Inhyses Män
Inhyses Hustrur
Summa
Annotationer

Kvarntulls Mantalslängd Halland 1745

Register finns.
Bynamn
Jordeboksnummer
Behållna Matlag
Befriade Matlag
Till Helsingfors stads kyrkobyggnad
Personernas Namn
Män
Hustrur
Söner
Döttrar
Måg
Sonhustru
Drängar
Pigor
Inhyses Män
Inhyses Hustrur
Summa
Annotationer

Mantalslängd Halland 1749

Noteringar 1749:
Register finns.
Bynamn
Jordeboksnummer
Behållna Matlag
Befriade Matlag
Till Växjö Domkyrka
Personernas Namn
Män
Hustrur
Enkor och Hustrur som brukar Hemman
Mågar
Sonhustrur
Söner och Drängar
Döttrar och Pigor
Fader och Svärfader utan bruk
Hustrur och Svärmödrar utan bruk
Inhyses Män
Inhyses Hustrur
Summa

Mantalslängd Halland 1750

Noteringar 1750:
Register finns.
Hemmansnamn
Jordeboksnummer
Behållna Matlag
Befriade Matlag
Ett öre Smt till Tysk kyrkan och skolae i Göteborg
Personernas Namn
Män
Hustrur
Enkor och Hustrur som brukar Hemman
Mågar
Sonhustrur
Söner och Drängar Helvuxna
Söner och Drängar 1/2 vuxna
Döttrar och Pigor Helvuxna
Döttrar och Pigor 1/2 vuxna
Fader och Svärfader utan bruk
Moder och Svärmödrar utan bruk
Inhyses Män
Inhyses Hustrur
Summa

Mantalslängd Halland 1751 och 1752

Noteringar 1751 och 1752:
Register finns.
Hemmansnamn
Jordeboksnummer
Behållna Matlag
Befriade Matlag
Personernas Namn
Män
Hustrur
Enkor och Hustrur som brukar Hemman
Mågar
Sonhustrur
Söner och Drängar Helvuxna
Söner och Drängar 1/2 vuxna
Döttrar och Pigor Helvuxna
Döttrar och Pigor 1/2 vuxna
Fader och Svärfader utan bruk
Moder och Svärmödrar utan bruk
Inhyses Män
Inhyses Hustrur
Summa

Mantalslängd Halland 1747-48, 1753-1758, 1760, 1764

Register finns för nu för alla mantalslängder.
Noteringar 1748:
Dåligt bevarad mantalslängd, delvis svårläst och delar av sidor saknas.
Noteringar 1755:
Barn + tjänstefolk nämnda med namn. Många flyttningar antecknade.
Noteringar 1760:
Barn + tjänstefolk nämnda med namn. Många flyttningar antecknade, många socknars första och sista sidor saknas.
Noteringar 1764:
Ofullständig, börjar på sid 47, inget register. Holm, Söndrum, Vapnö saknas helt, många socknars första och sista sidor saknas.
Bynamn
Jordeboksnummer
Behållna Matlag
Befriade Matlag
Personernas Namn
Män
Hustrur
Enkor och Hustrur som brukar Hemman
Mågar
Sonhustrur
Söner och Drängar
Döttrar och Pigor
Fader och Svärfader utan bruk
Hustrur och Svärmödrar utan bruk
Inhyses Män
Inhyses Hustrur
Summa

Mantalslängd Halland 1768

Noteringar:
Vissa socknars första och sistasidor saknas, annars utförlig. Namn antecknade på barn, tjänstefolk och äldre personer. Flera döduppgifter antecknade.
1765 kommer en bestämmelse som säger att hela befolkningen skall redovisas i mantalslängderna.
Bynamn
Jordeboksnummer
Behållna Matlag
Avkortade Matlag
Personernas Namn
Hemmansdelar
Män
Hustrur
Enkor och Hustrur som brukar Hemman
Söner och Drängar
Döttrar och Pigor
Torpare och gatehusmän med utsäde Män
Torpare och gatehusmän med utsäde Kvinnor
Torpare och gatehusmän utan utsäde Män
Torpare och gatehusmän utan utsäde Kvinnor
Hantvärkare
Inhyses och löst folk Män
Inhyses och löst folk Kvinnor
Summa antalet behållna Mantal
Befriade enligt Privilegier och förordningar: Riddare och Adel med deras barn och Tjänstefolk Män
Befriade enligt Privilegier och förordningar: Riddare och Adel med deras barn och Tjänstefolk Kvinnor
Befriade enligt Privilegier och förordningar: Över 63 år och bräckliga Män
Befriade enligt Privilegier och förordningar: Över 63 år och bräckliga Kvinnor
Befriade enligt Privilegier och förordningar: Under 15 år av bägge könen
Tobaksavgift Avgift 1 Daler
Tobaksavgift Avgift 16 `/..

Mantalslängd Halland 1772

Noteringar:
Svag text i första delen. Vissa socknars första och sistasidor saknas, annars utförlig. Namn antecknade på barn, tjänstefolk och äldre personer. Flera Döduppgifter antecknade.
Nummer
Behållna Matlag
Avkortade Matlag
Personernas Namn
Hemmansdelar
Män
Hustrur
Söner och Drängar
Döttrar och Pigor
Summa behållna Mantal
Befriade Över 63 år Män
Befriade Över 63 år Kvinnor
Befriade under 15 år Män
Befriade under 15 år Kvinnor
Tobaksavgift Åboar
Tobaksavgift Söner och Drängar

Mantalslängd Halland 1785

Noteringar:
Namn antecknade på barn, tjänstefolk och äldre personer.
Nummer
Behållna Matlag
Avkortade Matlag
Personernas Namn
Hemmansdelar
Män
Hustrur
Söner och Drängar
Döttrar och Pigor
Summa behållna Mantal
Befriade Över 63 år Män
Befriade Över 63 år Kvinnor
Befriade under 15 år Män
Befriade under 15 år Kvinnor
Tobaksavgift à 4 Skilling
Tobaksavgift à 2 Skilling

Mantalslängd Halland 1790 och 1795

Noteringar 1790:
Namn antecknade på barn, tjänstefolk och äldre personer.
Noteringar 1795:
Det ser ut på samma sätt som 1790, namn antecknade på barn, tjänstefolk och äldre personer.
Nummer
Behållna Matlag
Avkortade Matlag
Fönster Lufter
Personernas Namn
Hemmansdelar
Män
Hustrur
Söner och Drängar
Döttrar och Pigor
Summa behållna Mantal
Befriade Över 63 år Män
Befriade Över 63 år Kvinnor
Befriade under 15 år Män
Befriade under 15 år Kvinnor
Tobaksavgift à 4 Skilling
Tobaksavgift à 2 Skilling

Mantalslängd Halland 1800

Landsförsamlingar 1800.
Noteringar:
Namn antecknade även på barn och tjänstefolk
Bynamn
Jordeboksnummer
Behållna Matlag
Avkortade Matlag
Personernas Namn
Hemmansdelar
Män
Enkor och Hustrur som brukar Hemman
Söner och Drängar
Döttrar och Pigor
Summa mantalsskrivna personer
Befriade Över 63 år Män
Befriade Över 63 år Kvinnor
Befriade under 15 år Män
Befriade under 15 år Kvinnor
Tobaksavgift à 4 Skilling
Tobaksavgift à 2 Skilling
avgift för fönster lufter
Stadsjord 1800
Nummer
Matlag
Personerna och gårdarnas namn
Män
Hustrur
Söner och Drängar
Döttrar och Pigor
Summa behållne mantal
Befriade: Överåriga
Befriade: Minderåriga

Mantalslängd Halland 1805

Noteringar:
Namn på barn och tjänstefolk står antecknade i högra marginalen.
Stadsjord
Nummer
Matlag
Personerna och gårdarnas namn
1 Män
2 Kvinnor
3 Söner, och Drängar
4 Döttrar och Pigor
5 Summa Mantalsskrivna
6 Uteslutna Mantal: Överåriga
7 Uteslutna Mantal: Minderåriga
8 Uteslutna Mantal: för andra orsaker
9 Fönster lufter: á 1 Skil 6 rst 10 Fönster lufter: á 6 rst
11 Hundar: Jakthundar
12 Hundar: Nyttiga à 1 rst
13 Hundar: Onyttiga à 2 rst
14 Ekipager: Täckta vagnar
15 Ekipager: Öppna vagnar
16 Ekipager: Chäisor och Kärror
17 Rum med: Sidentapeter
18 Rum med: Sidenmöbler
19 Rum med: förgyllte möbler
20 Fickur: av Guld
21 Fickur: av diverse Metall
22 Fickur: Personer som har 2 Ur
23 För rättighet att spela kort
Landsförsamlingar 1805
Hemman: Skatte
Hemman: Krono
Hemman: Frälse
Rökar: Avkortade
Rökar: Behållna
Personerna och gårdarnas namn
1 Män
2 Kvinnor
3 Mågar, Söner, och Drängar
4 Sonhustrur, Döttrar och Pigor
5 Inhyseshjon: Män
6 Inhyseshjon: Kvinnor
7 Summa Mantalsskrivna
8 Uteslutna ur Mantal: Överåriga Män
9 Uteslutna ur Mantal: Överåriga Kvinnor
10 Uteslutna ur Mantal: för andra orsaker Män
11 Uteslutna ur Mantal: för andra orsaker Kvinnor
12 Uteslutna ur Mantal: Minderåriga Män
13 Uteslutna ur Mantal: Minderåriga Kvinnor
14 Summa personer
15 Allmogen som nyttjar tobak
16 Dagsverke
17 Fönster lufter: á 1 1/2 Sk 18 Fönster lufter: á 1/2 Sk
19 Hundar: Jakthundar
20 Ekipager: Täckta vagnar
21 Ekipager: Öppna vagnar
22 Ekipager: Jagtvagnar och Chäisor
23 Ekipager: Allmogens Chäise kärror
24 Rum med: Sidentapeter
25 Rum med: Sidenmöbler
26 Rum med: förgyllte möbler
27 För rättighet att spela kort
28 Båtsmanshustru som brukar sidentyg

Mantalslängd Halland 1810

Noteringar:
Namn antecknade på Barn över 15 år, och ofta även ålder.
Landsförsamlingar
Nummer
Hemmanstal Skatte
Hemmanstal Krono
Hemmanstal Frälse
Värde Banco (bred spalt)
Värde Banco
Värde Banco
Brukningsdelar
Matlag eller Rökar: Avkortade
Matlag eller Rökar: Behållna
Gårdarna och Personernas Namn
Mantalsskrivna
Fria från Mantal: Underåriga
Fria från Mantal: Diverse orsaker
No till Angivningarna
Mantals och berednings annotationer
Stadsjord
Husnummer
Stadsjord Tunneland
Stadsjord Kappeland
Stadsjord Tunnelands värde
Stadsjord Summa värde
Personernas namn
Mantalsskrivna
Fria från Mantal: Underåriga
Fria från Mantal: Diverse orsaker
Summa Personer
No till Angivningarna
Mantals och berednings annotationer

Mantalslängd Halland 1815

Noteringar:
Namn antecknade på barn över 15 år, och ofta även ålder.
Förklaringarna tryckta i Mantalslängden.
En del inlämnade mantalsuppgifter finns med efter varje socken.
Utdrag ur husförhörslängden finns efter varje socken.
Hemman och Lägenheter, Verk och inrättningar med eller utan Åboar (Gårdens Namn)
Nummer
Hemmantal
Behållna Rökar
De Skattskyldigas Namn och Caractär, med utmärkande huruvida de äro ägare, arrendatorer eller brukare av emotstående Fastigheter. (Personerna och gårdarnas namn).
Förteckningarnas Nummer
Personer som betalar bevillning efter I Art. I. §.Männer af alla Stånd under särskilte Benämningar
Personer som betalar bevillning efter I Art. I. §.Hustr. Enk. och Ogifte Qvinnor under särskilde Benämnin.
Personer som betalar bevillning efter I Art. I. §.Mågar, Söner och Drängar. från 18 år och framgent
Personer som betalar bevillning efter I Art. I. §.Mågar, Söner och Drängar. från fyllda 15 till fyllda 18 år.
Personer som betalar bevillning efter I Art. I. §.Sonhustrur, Döttrar och Pigor
Personer som betalar bevillning efter I Art. I. §.Summa Personer som betalar Mantalspenningar
Personer som betalar bevillning efter I Art. I. §.Gemenskapen vid Indelte Arméen samt Båtsmän
Tomrad
Marginal
Tomrad
Befriade Personer Männer
Befriade Personer Qvinnor
Befriade Personer Underårige. Mankön
Befriade Personer Underårige. Qvinkön
För Tobaksnyttjande Männer Ståndspersoner
För Tobaksnyttjande Männer Allmogen och Arbets-Classen
För Sidenbruk Qvinnor Ståndspersoner Hustrur
För Sidenbruk Qvinnor Ståndspersoner Döttrar över 15 år
För Sidenbruk Qvinnor Tjenande och alle andre
Fickur Af Guld
Fickur Alle andre
Hundar Knähundar
Hundar Andra Hundar
Anmälan till Brännvins-bräning Hemmantal inom Soknen
Anmälan till Brännvins-bräning Hemmantal utom Soknen inom 1 mils omkrets
Anmälan till Brännvins-bräning Sammanräknade Hemmansvärde
Anmälan till Brännvins-bräning Pannerymd
Utskrifningsmanskap
Anteckningar

Mantalslängd Halland 1820

Noteringar:
Namn antecknade på barn över 15 år, och ofta även ålder.
En del inlämnade mantalsuppgifter finns med efter varje socken.
Hemman och Lägenheter, Verk och inrättningar med eller utan Åboar (Gårdens Namn)
Nummer
Hemmantal
Behållna Rökar
De Skattskyldigas Namn och Caractär, med utmärkande huruvida de äro ägare, arrendatorer eller brukare av emotstående Fastigheter. (Personerna och Gårdarnas namn.)
Förteckningarnas Nummer
Personer som betalar bevillning efter I Art. I. §.Männer af alla Stånd under särskilte Benämningar
Personer som betalar bevillning efter I Art. I. §. Hustr. Enk och Ogifte Qvinnor under särskilde Benämn.
Personer som betalar bevillning efter I Art. I. §.Mågar, Söner och Drängar. från fyllda 18 år och framgent
Personer som betalar bevillning efter I Art. I. §.Mågar, Söner och Drängar. från fyllda 15 till fyllda 18 år.
Personer som betalar bevillning efter I Art. I. §.Sonhustr., Döttrar och Pigor från fyllda 18 år och framgent
Personer som betalar bevillning efter I Art. I. §.Sonhustrur, Döttrar och Pigor från fyllda 15 till fyllda 18 år
Personer som betalar bevillning efter I Art. I. §.Summa Personer som betalar Mantalspenningar
Befriade Gemenskapen vid Indelte Arméer och Hustru
Befriade Männer
Befriade Qvinnor
Befriade Underårige. Mankön
Befriade Underårige. Qvinkön
Tomrad
Marginal
Tomrad
Bevillning efter 3 Art. Vin och utländske drycker
Bevillning efter 3 Art. Kaffe och The
Bevillning efter 3 Art. Sidenbruk Större Sidenpersedlar
Bevillning efter 3 Art. Sidenbruk Mindre Sidenpersedlar
Bevillning efter 3 Art. Kortspel
Bevillning efter 3 Art. Tobaksbruk Ståndspersoner
Bevillning efter 3 Art. Tobaksbruk Allmoge
Anmälan till Brännvins-bräning Hemmantal inom Soknen
Anmälan till Brännvins-bräning Hemmantal utom Soknen inom 1 mils omkrets
Anmälan till Brännvins-bräning Sammanräknade Hemmansvärde
Anmälan till Brännvins-bräning Pannerymd sedan kokerummet är afdraget
Utskrifningsmanskap
Anteckningar

Mantalslängd Halland 1825

Noteringar:
Namn antecknade på barn över 15 år, och ofta även ålder.
En del inlämnade mantalsuppgifter finns med efter varje socken.
Hemman och Lägenheter, Verk och inrättningar (Gårdens Namn)
Hemmantal Nummer
Hemmantal Skatte
Hemmantal Krono
Hemmantal Frälse
Brukningsdelar
Behållna Rökar
Behållna MatlagDe Skattskyldigas Caractär, ståndsförhållanden och namn, samt åbo- och förvaltningsrätt af emotstående fastigheter, såsom ägare, brukare m. m. (Personernas namn)
Nr å Mantalsuppgiften
Betalande Männer af alla Stånd under sina särskilde benämningar
Betalande Hustrur Enkor och Ogifte Qvinnor om kunna anses för sina egne.
Betalande Mågar, Söner Drängar och övrigt husfolk af mankön.
Betalande Sonhustrur, Döttrar, Pigor och övrigt husfolk af kvinkön.
Betalande Emellan fyllda 15 och dito 17 år Mankön
Betalande Emellan fyllda 15 och dito 17 år Kvinkön
Betalande Summa Personer som erlägga Mantalspenningar
Befriade Gemenskapen af Armeen och Båtsmanshållet
Befriade Vanföre, svagsinte och bräcklige, som ej hafva lön eller inkomst och kunna sej själv försörja Mankön
Befriade Vanföre, svagsinte och bräcklige, som ej hafva lön eller inkomst och kunna sej själv försörja Kvinkön
Befriade Underårige. Mankön
Befriade Underårige. Qvinkön
Uppgift till Brännvins-bräning 1822 års hemmansvärde
Anmälan till Brännvins-bräning Hemmantal
Anmälan till Brännvins-bräning Pannerymd
Utskrifningsmanskap
Anteckningar

Mantalslängd Halland 1830

Noteringar:
Vissa församlingar har annan spaltindelning på sid 2 (har sett det på någon stad)
Namn antecknade på barn över 15 år, och ofta även ålder.
En del inlämnade mantalsuppgifter finns med efter varje socken.
Inget register finns.
Hemman och Lägenheter (Gårdens Namn)
Hemmantal Nummer
Hemmantal Skatte
Hemmantal Krono
Hemmantal Frälse
Brukningsandelar
Behållna Rökar
Behållna Matlag
Personernas namn
Förteckning Nummer
Betalande Männer
Betalande Hustrur
Betalande Mågar, Söner och Drängar
Betalande Sonhustrur, Döttrar och Pigor
Betalande Emellan fyllda 15 och 17 år Mankön
Betalande Emellan fyllda 15 och 17 år Kvinkön
Betalande Summa Personer som erlägga Mantalspenningar
Befriade Gemenskapen af Armeen och Båtsmanshållet
Befriade Vanföre, bräcklige m. fl. Mankön
Vanföre, bräcklige m. fl. Kvinkön
Befriade Underårige. Mankön
Befriade Underårige. Qvinkön
Uppgift till Brännvins-bräning Hemmandelar
Uppgift till Brännvins-bräning Pannerymd
Utskrifningsmanskap
Anteckningar

Mantalslängd Halland 1835

Noteringar:
Namn antecknade på barn över 15 år, och ofta även ålder.
En del inlämnade mantalsuppgifter finns med efter varje socken.
Hemman och Lägenheter (Gårdens Namn)
Hemmantal Nummer
Hemmantal Skatte
Hemmantal Krono
Hemmantal Frälse
Brukningsandelar
Behållna Rökar
Behållna Matlag
Personernas namn
Uppgiftens Nummer
Betalande Männer af alla stånd
Betalande Hustrur m. fl.
Betalande Mågar, Söner och Drängar
Betalande Sonhustrur, Döttrar och Pigor
Betalande Emellan fyllda 15 och 17 år Mankön
Betalande Emellan fyllda 15 och 17 år Kvinkön
Betalande Summa Personer som erlägga Mantalspenningar
Befriade Gemenskapen af indelte Armeen
Befriade Överåriga Mankön
Överåriga Kvinkön
Befriade Underårige. Mankön
Befriade Underårige. Qvinkön
Uppgift till Brännvins-bräningens utöfvande Tillverkningsquantum pannor
Uppgift till Brännvins-bräningens utöfvande Pannerymden Enkel panna
Uppgift till Brännvins-bräningens utöfvande Mäskvärmare
Uppgift till Brännvins-bräningens utöfvande Enkel Rectifications apparat
Utskrifningsmanskap
Afkortning för 4 eller flera barn under 15 år Mantalspenningar till antal
Afkortning för 4 eller flera barn under 15 år Bevillningsmedel á 3 S till antal

Mantalslängd Halland 1840

Noteringar:
Namn antecknade på barn över 18 år, och ofta även ålder.
En del inlämnade mantalsuppgifter finns med efter varje socken.
Hemmanets namn
Hemmantal Nummer
Hemmantal Skatte
Hemmantal Krono
Hemmantal Frälse
Brukningsandelar
Behållna Rökar
Personernas namn
Uppgiftens Nummer
Betalande Männer af alla stånd
Betalande Hustrur Enkor och Ogifte Qvinnor om kunna anses för sina egne.
Betalande Mågar, Söner och Drängar
Betalande Sonhustrur, Döttrar och Pigor
Betalande Emellan fyllda 15 och 17 år Mankön
Betalande Emellan fyllda 15 och 17 år Kvinkön
Betalande Summa Personer som erlägga Mantalspenningar
Befriade Gemenskapen af indelte Armeen
Befriade Överåriga Mankön
Befriade Överåriga Kvinkön
Befriade Underårige. Mankön
Befriade Underårige. Qvinkön
Uppgift till Brännvins-bräningens utöfvande Egendomsvärde hvarföre brännvinsbrännings avgift
Uppgift till Brännvins-br….. Pannerymden Under första terminen Enkel redskap
Uppgift till Brännvins-br….. Pannerymden Under första terminen Enkel redskap med mäskvärmare
Uppgift till Brännvins-br….. Pannerymden Under andra terminen Enkel redskap
Uppgift till Brännvins-br….. Pannerymden Under andra terminen Enkel redskap med mäskvärmare
Uppgift till Brännvins-br….. Pannerymden Under sex månader Enkel redskap
Uppgift till Brännvins-br….. Pannerymden Under sex månader Enkel redskap med mäskvärmare
Utskrifningsmanskap
Afkortning för 4 eller flera barn under 15 år Mantalspenningar till antal
Afkortning för 4 eller flera barn under 15 år Bevillningsmedel á 3 S till antal
Anteckningar

Mantalslängd Halland 1845

Noteringar:
Namn antecknade på barn över 18 år, och ofta även ålder.
En del inlämnade mantalsuppgifter finns med efter varje socken.
Hemman och Lägenheter (Gårdens Namn)
Nummer
Hemmantal Skatte
Hemmantal Krono
Hemmantal Frälse
Brukningsandelar
Personernas namn
Betalande Männer af alla stånd
Betalande Hustrur Enkor och Ogifte Qvinnor om kunna anses för sina egne.
Betalande Mågar, Söner och Drängar
Betalande Sonhustrur, Döttrar och Pigor
Betalande Emellan fyllda 15 och 17 år Mankön
Betalande Emellan fyllda 15 och 17 år Kvinkön
Betalande Summa Personer som erlägga Mantalspenningar
Befriade Gemenskapen af indelte Armeen
Befriade Överåriga Mankön
Befriade Överåriga Kvinkön
Befriade Underårige. Mankön
Befriade Underårige. Qvinkön
Uppgift till Brännvins-bräning Egendomsvärde hvarföre bränvinsbränning utöfvas
Uppgift till Brännvins-bräning Pannerymd á 1:sta klassen med eld
Uppgift till Brännvins-bräning Afverknings Termin
Utskrifningsmanskap
Afkortning för 4 eller flera barn under 15 år Mantalspenningar á 12 S för warje skattskrifven
Afkortning för 4 eller flera barn under 15 år Bevillningsmedel á 4 S för hvarje barn
Anteckningar

Mantalslängd Halland 1850

Noteringar:
Städerna har en egen nummerserie på sidindelningen.
Namn antecknade på barn över 18 år, och ofta även ålder.
En del inlämnade mantalsuppgifter finns med efter varje socken.
(Gårdens Namn)
Hemman Nummer
Hemman Skatte
Hemman Krono
Hemman Frälse
Brukningsdelar
Personernas namn
Uppgifternas nummer
Betalande Männer
Betalande Kvinnor
Betalande Drängar
Betalande Pigor
Betalande Emellan fyllda 17 och 18 år Mankön
Betalande Emellan fyllda 17 och 18 år Kvinkön
Betalande Summa
Befriade Gemenskapen af indelte Armeen
Befriade Överåriga Mankön
Befriade Överåriga Kvinkön
Befriade Underårige. Mankön
Befriade Underårige. Qvinkön
Uppgift till Brännvins-bränings utövande Taxeringsvärde
Uppgift till Brännvins-bränings utövande Pannerymd 1 klassen
Uppgift till Brännvins-bränings utövande Pannerymd 2 klassen
Utskrifningsmanskap
Afkortning för 4 eller flera barn under 15 år Mantalspenningar för warje skattskrifven
Afkortning för 4 eller flera barn under 15 år Bevillningsmedel á 4 S för hvarje barn
Anteckningar

Mantalslängd Halland 1855

Noteringar:
Namn antecknade på barn över 18 år, och ofta även ålder.
En del inlämnade mantalsuppgifter finns med efter varje socken.
Hemmanets eller Lägenhetens namn
Nummer
Hemmantal Skatte
Hemmantal Krono
Hemmantal Frälse
Brukningsandelar
Personernas namn
Uppgifternas nummer
Betalande Husbönder
Betalande Hustrur Enkor m.fl.
Betalande Söner, Mågar och Drängar
Betalande Sonhustrur, Döttrar och Pigor
Betalande Emellan fyllda 17 och 18 år Mankön
Betalande Emellan fyllda 17 och 18 år Kvinkön
Tomrad
Betalande Summa
Befriade Gemenskapen af indelte Armeen
Befriade Överåriga Mankön
Befriade Överåriga Kvinkön
Befriade Underårige. Mankön
Befriade Underårige. Qvinkön
Uppgift till Brännvins-bränings utövande Egendomsvärde i 100-de tal
Uppgift till Brännvins-bränings utövande Pannerymd 1 klassen
Uppgift till Brännvins-bränings utövande Pannerymd 2 klassen
Uppgift till Brännvins-bränings utövande Afverknings Termin
Utskrifningsmanskap
Afkortning för 4 eller flera barn under 15 år Mantalspenningar á 12 S
Afkortning för 4 eller flera barn under 15 år Bevillningsmedel á 4 S för hvarje barn
Anteckningar

Mantalslängd Halland 1860

Noteringar:
Fjäre fögderi och städerna har en egen nummerserie på sidindelningen.
Namn antecknade på barn över 18 år, och ofta även ålder.
En del inlämnade mantalsuppgifter finns med efter varje socken.
Hemman och Lägenheter (Gårdens Namn)
Nummer
Hemmantal Skatte
Hemmantal Krono
Hemmantal Frälse
Brukningsandelar
Personernas namn
Tomspalt
Uppgifternas nummer
Betalande Männer af alla stånd
Betalande Hustrur Enkor och Ogifte Qvinnor som är sina egne.
Betalande Mågar, Söner och Drängar
Betalande Sonhustrur, Döttrar och Pigor
Betalande Summa mantal och skattskrivna personer
Befriade Gemenskapen af indelte Armeen
Befriade Överåriga Mankön
Befriade Överåriga Kvinkön
Befriade Underårige. Mankön
Befriade Underårige. Qvinkön
Brännvinsredskapsom icke till begagnande blifvit anmäld
Utskrifningsmanskap
Afkortning för 4 eller flera barn under 18 år Mantalspenningar á 37 öre för warje skattskrifven
Afkortning för 4 eller flera barn under 18 år Bevillningsmedel á 10 öre för hvarje barn
Från mantalspenningar fria inhysehjon m. fl.
Anteckningar