Information om halländskt material på Rigsarkivet i Köpenhamn

På denna sida har vi sammanställt en del av det material som finns bevarat från Hallands danska tid före 1645. Lensregnskaberne där de halländska mantalslängderna ingår har digitaliserats och finns fritt tillgängliga på Rigsarkivets hemsida.

På sidan ”Halland under dansktiden” har vi noggrant sammanställt relevant information för att göra det smidigt för alla som är intresserade av att utforska och dra nytta av dessa värdefulla resurser.
Halland under dansktiden >>

Rigsarkivet og hjælpemidlerne til dets benyttelse

Två band utgivna 1983 av Rigsarkivet, den källa som Rigsarkivet rekommenderar att man börjar med för att få en överblick av arkivmaterialet. Sidhänvisningarna nedan är till dessa böcker. Dessa böcker finns i Hallands Genealogiska Förenings bibliotek i Halmstad.

Övrig litteratur

Dansk kulturhistorisk opslagsværk, 1983
Ordliste til brug for medarbejdere ved Rigsarkivets 2. afdeling, 1976
Fra gammel dansk til ny svenk ret, den retslige forsvenskning i de tabte territorier 1645-1683, Inger Dübeck 1987
Finns till försäljning på Rigsarkive.

Diplomatarium Danicum (sid 54)

1 I-VII -1249
2 I-XII 1250-1339
3 I-IX 1340-75
4 I-IV 1371-92 oavslutat
Det viktigaste hjälpmedlet som ingång i materialet är Repertoriets band 2-3
Det finns bra person- och ortregister till dessa.
Dessa böcker finns även på Landsarkivet i Lund.
Det finns en hel del material som berör Halland.

Kong Valdemars jordebog 1230

Finns tryckt i 3 band med kopior på originalsidor och kommentarer av Svend Aakjær.
Den tryckta boken finns på Halmstad stadsbibliotek.

Lunds stifts landebok 1569

Den upprättades efter reformationen för att dokumentera de gårdar som ägdes av kyrkan och de inkomster kyrkan fick.
Finns tryckt i 3 band, del 2 innehåller Halland, utgiven av K. G. Ljungggren och Bertil Ejder.
Den del som berör Halland finns på Halmstad stadsbibliotek.

Kongens retterting 1536-1660 (sid 153-155)

En domstol som fanns parallellt med Herredagsdomstolarna och som var specialiserad på egendom- och panträtten. I domstolen dömde Rikets Kansler och bägge dessa domstolar ersattes 1661 av Höjesteret.
Tre tryckta volymer med regester har givits ut.
Kongens Rettetings Domme 1595-1604 (1881-83)
Det Kongelige Rettetings Domme fra Christian III:s tid 1537-1540 (1959)
Det Kongelige Rettetings Domme fra Christian III:s tid 1540-1544 (1969)
Det finns register till varje volym.
Det innehåller material som berör Halland.

Herredagsdombøger (sid 153-155)

Registrering i Seddelreg. 21
Ej undersökt vad som finns om Halland.

Kancelliets brevbøger vedrørende Danmarks indre forhold 1551-1660 (sid 24)
Registre

Består av så kallade öppna brev, det vill säga förordningar och lagar, som skall kungöras, samt utnämningar o. dyl.

Tegnelser

Slutna brev eller missiv vilket innebär brev ställda till en eller flera personer.
Som ingång till detta arkiv används den tryckta utgåvan med regester (sammandrag) av innehållet i arkivet. Hittills (1999) har utgivits ca 30 band och utgivningen har kommit fram till 1652. Dessa tryckta regester finns även på landsarkivet i Lund. Det finns register till varje volym.
Det finns en hel del material som berör Halland i dessa band.

Regnskaber indtil 1559 (sid 651-663)
Lensregnskaber

Halmstad (sid 656): Jordebog over Halmstad h. og Frosta h. 1524? pk. 9 (gl. pk. 15 nr. 29)

Regnskaber 1559 – 1660 (sid. 663-685)
Lensregnskaberne

Detta är den främsta källan när det gäller person- och gårdsforskning. Länsräkenskaperna är mikrofilmade och går inte att få fram i original. Länsräkenskapernas indelning är enligt följande (sid 675):

Handledning till danska jordeböcker och mantalslängder

De danska mantalslängderna kan nås via https://www.sa.dk ”arkivalieronline” och ”Lensrengskaper”. Gå till Laholm, Halmstad eller Varbergs län.

A Regnskaber

Extrakter, intäkts och utgifts räkenskaper med bilagor.

B Jordebøger

Längder över de budgeterade skatteintäkterna, i verkligheten bilagor till intäktsräkenskaperna.

C Extraskattemandtaller

De efter hand årligen återkommande extraskatterna, härtill kommer en mängd lösa bilagor i form av skattebrev och annat.

D Kvittanciarum-bilag

Räntemästarens årliga kvitteringar för avlagd räkenskap, samt länsbrev, inventarier och annat.

Register (smid 679): Seddelreg. 77-78
Innehåll Halland: Halmstad 1600-1645
Laholm 1580-1644
Varberg 1591-1645
Varbergs läns arkiv 1572-1615 Årgångsvisa extrakter finns för åren 1570-99
Detta register är ett kortregister som finns på Rigsarkivets forskarexpedition som beskriver innehållet i länsräkenskaperna. Den del av kortregistret som berör Halland finns kopierat hos Hallands Genealogiska Förening i Halmstad. Mikrofilmerna går att låna via biblioteken i Sverige, på Halmstads bibliotek finns det ett register över filmerna.

Byfogedregnskaber (sid 665)

De omfattar de ordinarie årliga stadsskatterna men också rättsavgifter t.ex. böter och tilfälliga tullintäkter.
Register: Folioreg. 108b sid 42-69
Innehåll Halland: Falkenberg 1620-1638
Kungsbacka 1622-1643
Varberg 1607-1643
Halmstad 1610-1642
Laholm 1605-1639 (pk. 85-87)

Ekstraskatteregnskaber (sid 667)

Register: Folioreg. 108b sid 26-41
Innehåll Halland: Købstædernes ekstraskatter: Skånske og Hallandske byer (städer) 1629-1646 div. år

Bygningsregnskaber (sid 666)

Register: Folioreg. 108b sid 18-21
Innehåll Halland: Byggeri på Varbergs slott och andra slott 1596-1622 (pk. 47)

Fortærings- og rejseregnskaber (sid 668)

Register: Folioreg. 108b sid 2-5
Innehåll Halland: Den svenske konges følge i Halmstad 1619

Toldregnskaber (sid 685)

Register: Folioreg. 108b sid 71-81
Innehåll Halland: Hallandske byer (städer) 1604-1645

Falkmanska registret (sid 30)

En förteckning över 7500 arkivalier från Skåne, Halland, Blekinge, Gotland, Bohuslän och Jämtland. Registret består av två stora handskrivna förteckningar i fem band som framtagits av Lantmätaren Ludvig B Falkman under senare delen av 1800-talet. Det omfattar en hel del upplösta och omordnade arkiv, men eftersom här finns ett utförligt ort och personregister är det ändå ett värdefullt hjälpmedel.
Detta register finns på Arkiv Digital, på Rigsarkivets forskarexpeditionen och en kopia finns på Landsarkivet i Lund