Domboken hjälper till att reda ut släktförbindelser

av Georg Bellviken

Våra domböcker innehåller mycket intressant för en släktforskare. Om man än inte får fram så många anfäder, kan man i stället få reda på mycket om folks vardagsliv, om sättet att leva och bo, om vidskepelse och trosföreställningar. Vid gårdsköp kan man ibland få fram intressanta namn, och i samband med arvshistorier kan man, om man har tur, få fram flera släktled.

I Faurås härads dombok 1682 finns exempel på släktredogörelser i ett par arvshistorier. För läslighetens skull är stavningen lätt reformerad.

Faurås härads dombok 1682.

Bild från Häradsekonomiska kartan

Andreas Olsson i Hesslåhs begär tingsvittne att han är fullbroder till sal. Anders Ollson som bodde och dödde i Seland i Hellsinge socken i en by ved namn Neglinge. Deras fader het Oluf Andersson och modern Gunnell Andersdotter som bodde i Hesslåhs skattegård i Stafsinge socken, och dessa bröder hade tvenne samsystrar, den ena Sidzella Olufsdotter, död för 12 år sedan, efterlämnat sig 2 barn, en dräng, Anders Börsson och en piga, Ingier Börjesdotter, ännu i livet. Den andra systern Ingier Olufsdotter dödde för 6 år sedan efterlät sig 4 barn, Börta i Seland, Ingri och Inger Nannesdöttrar och en dräng, Per Nannesson och i livet.

Detta till förståendes av den orsak att ett arv skall vara fallit efter förbemälte hans sal. broder Anders ollson på Seland, det arvingarna vilja söka och avfordra. Och såsom av nämnden och närvarande häradsmän befinnes i sanning vara att förskrevne är sal. mans arvingar. Ity är honom dom på, tingsvittne meddelt och efterlåtet.

Item. Nils Bengtsson i bemälte Hesslåhse skattegård å sin och sin moders, hustru Anna Olufsdotters vägnar, begärer tingsvittne att hon är köttslig moder till sal. Sidza Bengtsdotter, Peder Mickelsens uti Köpenhamn fordna hustru, som dödde i Köpenhamn d. 9 maji i detta år och bemälte Nils Bengtsson hennes fullbroder, vilken haver 2ne fullsyskon, 1 gift i Faurås, Johanna Bengtsdotter och den andra ogift Gunnell Bengtsdotter bemäld, som och en fullbroder, Jens Bengtsen, tjänandes i Köpenhamn, och såsom dessa förerskrevna arvingar sig mena något efter förbem. Sidza Bengtsdotter arveligen tillfallit, var och det i all sanning befunnit att dessa är hennes arvingar. Så är härom efter begäran honom tingsvittne meddelt, att de till sin rätts erhållande kunna det för vederbörande vittne uppvisa.